Informacje dla autorów

 1. Artykuły kierowane do opublikowania w czasopiśmie PEFiM prosimy przesyłać wyłącznie za pomocą strony internetowej: https://js.wne.sggw.pl/index.php/pefim/about/submissions
 2. Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku. Po otrzymaniu artykułu Redakcja skontaktuje się z Autorem informując o numerze zeszytu , w którym możliwe będzie opublikowanie nadesłanego opracowania.
 3. Zaakceptowane przez redaktora tematycznego artykuły zostaną poddane procesowi badania podobieństw za pomocą programu antyplagiatowego. W przypadku braku zastrzeżeń artykuł zostanie przekazany do recenzji do dwóch niezależnych recenzentów z zachowaniem zasad anonimowości („double-blind review process”). W przypadku artykułów napisanych w języku kongresowym, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej.
 4. Recenzja ma formę pisemną kończącą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia lub nie artykułu do publikacji. (formularz recenzji)
 5. W celu zapobiegania przypadkom „ghostwriting”oraz „guest authorship”prosimy autorów o wypełnienie poniższego oświadczenia (oświadczenie autora – plik do pobrania). „Ghostwriting” i „guest authorship”są przejawami nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte tego typu zdarzenia będą dokumentowane i podawane do publicznej wiadomości. Autor zgłaszający artykuł do publikacji ponosi główną odpowiedzialność za udzielenie rzetelnych informacji.
 6. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treści prezentowane w artykułach (oświadczenie autora – plik do pobrania).
 7. Opłata za artykuł przyjęty do druku wynosi 1000 zł + VAT (23%). W przypadku gdy objętość artykułu przekracza dopuszczalną liczbę stron, zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 60,00 zł + VAT (23%) za każdą dodatkową stronę (faktura wystawiana jest po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji). Autor zobowiązuje się do uiszczenia wymienionych opłat poprzez akceptację regulaminu i zasad przyjmowania tekstów.
 8. Etyka publikacji i przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom w czasopiśmie (standardy COPE)

Wymogi edytorskie i bibliograficzne:

 • Edytor – MS Word PL;
 • Układ marginesów: G-5, D-5,9, L-4,2, P-4,2 cm;
 • Interlinia – pojedyncza; wyrównanie – obustronne;
 • Czcionka podstawowa – Times New Roman CE 10p;
 • Streszczenia i literatura – 9p;
 • Tytuł referatu – pogrubiona 14p; tytuły rozdziałów– pogrubiona 12p; podtytuły – pogrubiona 10p;
 • Tytuły tabel, – u góry, do lewej 8p; tabele – czcionka 8p; bez wewnętrznych linii poziomych;
 • Podpisy rysunków i wykresów pod obiektem, centrowane, 8p;
 • Przypisy – 8p; Odwołania do literatury w przypisach wg wzoru: 1I. Nazwisko: Tytuł pracy. WYD, Miasto 1999, s. 110. (styl bibliograficzny Chicago);
 • Wykresy i rysunki (czarno-białe) w formacie akceptowanym przez edytor, umożliwiającym edycję rozmiaru i czcionki np. MS Excel, CorelDraw 8.0 lub wcześniejsze, formaty CPT, GIF, BMB, WMF dla map bitowych i megaplików;
 • Alfabetyczny wykaz literatury wg wzoru:
  1. Nazwisko I.: Tytuł pracy, Tytuł periodyku 10/2009
  2. Nazwisko I.: Tytuł pracy, WYD, Miasto 2009

Praca powinna zawierać:

 • na początku tytuł i stopień naukowy imię i nazwisko autora, nazwę instytucji;
 • pod tytułem w języku polskim tytuł w języku angielskim;
 • na oddzielnej stronie abstrakt (z celem opracowania, metodami i wynikami) w języku polskim oraz angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, JEL Code;
 • adres pocztowy i e-mailowy Autora, nr ORCID;

Objętość artykułu: 10-12 stron

Opłata za artykuł przyjęty do druku wynosi: 1000 zł + VAT (23%). 

W przypadku gdy artykułu przekracza wymaganą liczbę stron zostanie naliczona opłata w wysokości 60,00 zł + VAT (23%) za każdą dodatkową stronę.