Nowak, A., & Wójcik, E. (2012). Analiza substytucji pracy ludzkiej kapitałem w towarowych gospodarstwach rolnych w pierwszych latach członkostwa Polski w UE. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 505-517. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4703