Napiórkowska-Baryła, A., & Witkowska-Dąbrowska, M. (2012). Stan wykorzystania infrastruktury ochrony środowiska oraz nakłady na środki trwałe ochrony środowiska na wsi. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 496-504. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4702