Kowalska, I. (2011). Rola uczelni wyższych w przygotowaniu kadr do wdrażaniaia budżetu zadaniowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (6(55), 34-43. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4536