Kata, R. (2009). Rola instytucji finansowych we wsparciu przekształceń rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (2(51), 307-318. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4440