Błażejowska, M. (2009). Wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego na rozwój obszarów wiejskich i absorpcję środków unijnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (2(51), 249-256. Pobrano z https://pefim.sggw.pl/article/view/4437