[1]
Kowalska, I. 2011. Rola uczelni wyższych w przygotowaniu kadr do wdrażaniaia budżetu zadaniowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 6(55) (grudz. 2011), 34-43.