Zmiana poziomu kredytowania przedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii COVID-19

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, kredytowanie, interwencjonizm państwowy, COVID-19, kryzys, finanse przedsiębiorstw.

Abstrakt

Tematem przewodnim niniejszego opracowania jest ocena wpływu pandemii COVID-19 na kredytowanie przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu jest analiza zmian jakościowych i ilościowych poziomu kredytowania przedsiębiorstw w Polsce. Autorzy skupiają się z jednej strony na możliwościach zaciągnięcia zobowiązań przez firmy, z drugiej zaś na zmiany zasad udzielania pożyczek przez banki na przestrzeni zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, obarczonej kryzysem spowodowanym przez pandemię. W poszczególnych analizach ukazano również szerszy kontekst porównawczy odwołując się do danych statystycznych przed wystąpieniem kryzysu spowodowanego wirusem. W analizowanym przypadku niepewność co do kondycji sektora MSP w okresie kryzysu zaważyła na zaostrzeniu polityki kredytowej. wzrost zapotrzebowania na finansowanie bankowe w okresie pandemii zgłaszały zarówno duże firmy, jak i mikroprzedsiębiorstwa, jednak tylko w przypadku tych pierwszych dostępność kredytów wzrosła. W związku z tym różnica między dostępnością kredytów bankowych dla sektora dużych firm i sektora MSP powiększyła się.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

B.Biga, A. Chłoń-Domińczak, J. Czekaj, S. Dudek, D. Filar, M. Gronicki, J. Hausner, J. Jankowiak, R. Kowalski, L. Pawłowicz, A. Rzońca, A. Sławiński, M. Starczewska-Krzysztoszek: Alert Gospodarczy 4: Banki w czasie kryzysu COVID-19, Kraków 2020.

Czech K., Karpio A., Wielechowski M., Woźniakowski T., Żebrowska-Suchodolska D.: Polska gospodarka w początkowym okresie pandemii Covid-19, SGGW, Warszawa 2020, s. 27.

K. Czech, A. Karpio, M. Wielechowski, T. Woźniakowski, D. Żebrowska-Suchodolska: Polska gospodarka w początkowym okresie pandemii Covid-19, SGGW, Warszawa 2020, s.15.

I.D. Czechowska, C. Lipiński, J. Stawska, W. Zatoń: Potencjał działalności kredytowej sektora bankowego w obliczu pandemii COVID-19, Perspektywa credit crunch, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022, s. 104.

M. Flotyński, Polityka pieniężna w Polsce w trakcie kryzysu spowodowanego pandemią wirusa SARS-CoV-2, Czasopismo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Poznań 2020, s. 16.

Global Economic Prospects, January 2021, s. 14.

Jędrzejowska K., Wróbel A.: Wielki lockdown i deglobalizacja: Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę światową, Rocznik Strategiczny 2020/21, 2021.

Korzeniewska B., Kredyt w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, t. XXII, Płock 2015.

Mazur-Wierzbicka E.: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1, 97-109, Tarnów 2015.

NBP: Sytuacja na rynku kredytowym IV kwartał 2020 r. https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2020_4.pdf

NBP: Sytuacja na rynku kredytowym I kwartał 2021 r., https://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2021_1.pdf

NBP: Statystyka i sprawozdawczość, Inflacja bazowa, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bazowa/bazowa.htm.

Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. International journal of surgery (London, England), 78, 185–193.

Dębkowska K., Kłosiewicz- Górecka U., Szymańska A., Ważniewski P., Zybertowicz K.: Tarcza Antykryzysowa. Koło ratunkowe dla firm i gospodarki?, Warszawa 2021, s. 10-16.

Pandel N., Sołoducho-Pelc L.: Trzydzieści lat rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 538, Wrocław 2018.

Paździor A.: Dostępność instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorczość i innowacje, Ekspertyza naukowa, Politechnika Lubelska, Lublin 2013.

M. Pigłowski, Analiza regresji dla liczby systemów i placówek franczyzowych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 776, Szczecin 2013, s. 101.

Puchalska K., Tymoczko I.D., Szerokie ujęcie ekspozycji polskich przedsiębiorstw niefinansowych na ryzyko walutowe. Źródła i skala ekspozycji oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym, Materiały i Studia, Zeszyt nr 293, Warszawa, 2013.

Skowrońska A., Tarnawa A.(red.): Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2021.

Szarucki M., Noga G., Kosch O.: Wpływ pandemii COVID‑19 na modele biznesu przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce, Horyzonty Polityki, 12(40), 95‑114, Kraków 2021

Opublikowane
2020-06-30
Jak cytować
Śliwa, M., & Kłosowska, A. (2020). Zmiana poziomu kredytowania przedsiębiorstw w Polsce w okresie pandemii COVID-19. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (27(76), 99-110. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.9