Samodzielność finansowa małych gmin województwa lubelskiego i jej znaczenie dla ich stabilności finansowej

Słowa kluczowe: samodzielność finansowa, stabilność finansowa, analiza wskaźnikowa, jednostka samorządu terytorialnego

Abstrakt

Celem opracowania było ustalenie poziomu samodzielności finansowej 81 małych gmin województwa lubelskiego (do 5 tys. mieszkańców) oraz ocena jej znaczenia dla stabilności finansowej tych jednostek. Zastosowano następujące metody: analizę piśmiennictwa, analizę wskaźnikową oraz sondaż diagnostyczny. Do analizy przyjęto dane finansowe z lat 2017-2021. W badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród zarządzających małymi gminami wzięło udział 69 wójtów. Ustalono, że w opinii włodarzy potencjał dochodowy i samodzielność finansowa stanowią ważny czynnik wpływający na stabilność finansową małych gmin, a ich niski poziom stanowi zagrożenie dla wspomnianej stabilności. Wykorzystano trzy wskaźniki służące ocenie samodzielności finansowej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że małe gminy charakteryzował niski poziom samodzielności dochodowej i duże uzależnienie od dochodów transferowych przekazywanych z budżetu państwa, co widoczne jest w osiągniętej wartości wskaźnika samodzielności wydatkowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Czarny A., Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie wybranych miast wojewódzkich, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Folia, Oeconomica 317(78)/2015

Denek E., Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 7/2001

Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, MSK Municypium, Warszawa 2004

Filipiak, B., Dylematy pomiaru potencjału finansowego jednostek samorządu terytorialnego – dobór czynników i ich pomiar, Prace Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 451/2016

Głowicka-Wołoszyn R., Wysocki F., Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne samodzielności finansowej gmin województwa wielkopolskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 346/2014

Heller J., Farelnik E., Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne 2(52)/2013

Jańczuk L., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013

Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005

Jastrzębska M., Analiza samodzielności finansowej i sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2003, Finanse Komunalne 5/2004

Jastrzębska M., Samodzielność ekonomiczna i finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Ekonomia 13/2004

Jaworski J., Metody analizy finansowej w ocenie budżetu gminy, Monitor Rachunkowości i Finansów 4/2009

Kobiałka A., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy: problemy i dylematy, M. Żukowski (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017

Kopańska A., Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2003

Kosek-Wojnar M., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 4/2006

Kosek-Wojnar M., Pożyczki z budżetu państwa jako instrument stabilizacji finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 6/2016

M. Kowalczyk, Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2017

Kozera A., Głowicka -Wołoszyn R., Wysocki F., Samodzielność finansowa gmin wiejskich w woj. Wielkopolskim, Wiadomości Statystyczne 2/2016

Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Dostosowanie dochodów do zadań samorządu terytorialnego w Polsce. Praktyka i rekomendacje, Studia BAS 1(65)/2021

Miemiec M., Miemiec W., Sawicka K., Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

Mrówczyńska-Kamińska A., Kucharczyk A., Średzińska J., Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta i Gminy Środa Wielkopolska, Zeszyty Naukowe SGGW 89/2011

Sołtyk P., Finanse samorządowe. Teoria i praktyka. Wydanie 2, Difin, Warszaw a 2020

Poniatowicz M., Determinanty autonomii dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce, Nauki o Finansach 1(22)/2015

Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013

Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011

Wysocki F., Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2010

Zawora J., Samodzielność finansowa samorządów gminnych Podkarpacia, Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 81/2010

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9618249/1-26022019-AP-EN.pdf/f765d183-c3d2-4e2f-9256-cc6665909c80

https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-do-oceny-sytuacji-finansowej-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-latach-2017-2019

Opublikowane
2020-06-30
Jak cytować
Cyburt, A. (2020). Samodzielność finansowa małych gmin województwa lubelskiego i jej znaczenie dla ich stabilności finansowej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (27(76), 5-17. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.1