Wyniki funkcjonowania uczelni publicznych: ustalenie zestawu wskaźników zapewniających wiarygodną informację zarządczą w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań jednostki

Słowa kluczowe: efektywność szkół wyższych, przedsiębiorczość, kształcenie, badania naukowe, sprawozdawczość, sektor publiczny

Abstrakt

Celem opracowania jest określenie zestawu wskaźników umożliwiających wielowymiarową ocenę działalności publicznych szkół wyższej jako jednostek sektora finansów publicznych w celu usprawnienia efektywności zarządzania nimi. Dobór właściwych, odznaczających się wysoką wiarygodnością o zachodzących w nich zjawiskach i procesach wskaźników staje się przydatnym narzędziem zarządczym. Stąd też w treści opracowania dokonano kompleksowego pomiaru wyników uczelni. Badania empiryczne przeprowadzono na celowo dobranym uniwersytecie wielodziedzinowym, czyli podmiocie prowadzącym działalność badawczą i dydaktyczną w obszarze wielu dziedzin nauki. Materiał empiryczny zgromadzono przy wykorzystaniu informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych i informacji analitycznych pochodzących z ksiąg rachunkowych badanej jednostki. Badaniem objęto lata 20015-2019. Przeprowadzone badania empiryczne dostarczyły argumentów, w świetle których opracowany zestaw wskaźników posiada wysoką użyteczność zarządczą, gdyż pozwolił ocenić stan zachodzących w badanej jednostce zjawisk.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2021-07-15
Jak cytować
Karpacz, J., & Pisarska, A. (2021). Wyniki funkcjonowania uczelni publicznych: ustalenie zestawu wskaźników zapewniających wiarygodną informację zarządczą w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań jednostki. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25(74), 66-83. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.6