Zmiany w zakresie dochodów i wydatków polskich gospodarstw domowych oraz ich relacje regionalne

Słowa kluczowe: dochody i wydatki, gospodarstwa domowe, ekonomiczny standard życia, analiza regionalna, finanse osobiste, nierówności społeczne

Abstrakt

W artykule dokonano oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych w latach 2000-2019 w świetle zmian dochodów i wydatków (w ujęciu nominalnym i realnym) w skali ogólnopolskiej i regionalnej. Jako punkt odniesienia przyjęto też, że kształtowanie się analizowanych zmiennych uzależnione jest od przestrzeni regionalnej. W analizie i porównaniach wykorzystano dane z badania budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS. Przyjmując podejście ekonometryczne (uwzględniając zmienną czasową z lat 2000-2019 jako zmienną objaśniającą modeli) dokonano wyznaczenia analitycznych funkcji trendu dla badanych zmiennych. Jak się okazuje, w badanym przedziale czasowym istotnie poziom i dynamika dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych w Polsce była zróżnicowana z wyraźną tendencją rosnącą. Różnice w dochodach i wydatkach dotyczyły także skali regionalnej, co udowodniono. Uwzględnienie w badaniach tego wymiaru wskazuje bowiem nadal na istnienie relatywnie wysokich odchyleń analizowanych kategorii pieniężnych. Pozytywnym wymiarem jest widoczny fakt poprawy przeciętnego poziomu sytuacji finansowej przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2021-07-15
Jak cytować
Kasprzyk, B., & Leszczyńska, M. (2021). Zmiany w zakresie dochodów i wydatków polskich gospodarstw domowych oraz ich relacje regionalne. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25(74), 40-53. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.4