Możliwości rozwojowe gospodarstw rolnych w Polsce

Słowa kluczowe: amortyzacja, akumulacja, gospodarstwo rolne

Abstrakt

Głównym celem opracowania jest rozpoznanie i ocena możliwości rozwojowych wśród gospodarstw rolnych w Polsce ze względu na typy rolnicze i klasy wielkości ekonomicznej. Zakres czasowy opracowania odnosi się do lat 2015-2019 i dotyczy wyników gospodarstw rolnych osób fizycznych prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN. Cel opracowania został zrealizowany poprzez ocenę poziomu dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, akumulacji i reprodukcji w badanych gospodarstwach rolnych. Z przeprowadzanych badań wynika, iż wystąpiło zróżnicowanie możliwości rozwojowych gospodarstw osób fizycznych w zależności od typu rolniczego i klasy wielkości ekonomicznej. W gospodarstwach z drobiem odnotowano najwyższą średnią wartość akumulacji w stosunku do dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego, jak również najwyższy wskaźnik reprodukcji. W gospodarstwach z uprawami polowymi, ogrodniczymi, krowami mlecznymi i trzodą chlewną również wystąpiła przewaga akumulacji nad amortyzacją i gospodarstwa te zapewniały rozszerzoną reprodukcję majątku trwałego. Z kolei w gospodarstwach z mieszaną produkcją roślinną i zwierzęcą, z uprawami trwałymi oraz wyspecjalizowanych w chowie zwierząt trawożernych miała miejsce zawężona reprodukcja majątku trwałego.Analiza gospodarstw rolnych osób fizycznych wykazała, że stopa akumulacji i wskaźnik reprodukcji rosły wraz ze wzrostem wielkością ekonomiczną gospodarstw rolnych. Gospodarstwa o wielkości ekonomicznej do 25 tys. euro SO w badanym okresie odnotowały stopę akumulacji i wskaźnik reprodukcji mniejsze od zera. W grupie gospodarstw o wielkości ekonomicznej od 25 do 50 tys. euro, wskaźnik reprodukcji był równy 1. Natomiast w klasach wielkości ekonomicznej powyżej 50 tys. euro SO miała miejsce reprodukcja rozszerzona.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2021-07-15
Jak cytować
Juchniewicz, M., & Podstawka, Łukasz. (2021). Możliwości rozwojowe gospodarstw rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25(74), 29-39. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.3