Źródła finansowania zadań publicznych szkół wyższych: ustalenia w świetle ich sprawozdawczości

Słowa kluczowe: źródła finansowania, zadania uczelni, sprawozdania finansowe, uczelnie publiczne

Abstrakt

Celem opracowania jest rozpoznanie udziału źródeł własnych finansowania działalności publicznej uczelni wyższej w ogólnym strumieniu finansowania jej działalności. W związku z tym kluczowe pytanie, na jakie zostanie udzielona odpowiedź w tym opracowaniu dotyczy tego, jak ukształtowana jest struktura źródeł finansowania badanej uczelni? W części teoretycznej ustalenia oparto na wynikach badań literatury. Z kolei w części empirycznej ustalenia te oparto na wynikach studium przypadku wspartych obserwacją uczestniczącą w uniwersytecie wielodziedzinowym. Wykorzystano także sprawozdania finansowe tego podmiotu. Na podstawie wyników przeglądu literatury oraz badań empirycznych ustalono ukształtowanie struktury źródeł finansowania poddanej badaniu uczelni publicznej, wskazując na możliwość wykorzystania w tym celu sprawozdawczości finansowej podmiotu. Zauważono, kierując się klasyfikacją źródeł zasilania finansowego wskazywaną w literaturze, że są one heterogeniczne. W części są one ulokowane w sektorze publicznym, a w części w sektorze prywatnym. Odsłonięto także wzrost udziału zasilania badanej uczelni środkami z sektora prywatnego. Z kolei źródła prywatne pochodzą głównie z opłat związanych z procesem dydaktycznym. Źródłami prywatnymi są także te z komercjalizacji wyników badań naukowych. Przedstawione w opracowaniu badania dostarczyły nowej wiedzy o strukturze źródeł finansowania uczelni publicznej w kontekście aktualnych uwarunkować jej funkcjonowania. W szczególności przyczyniły się do uzupełnienia istniejącego niedostatku wiedzy o udziale źródeł własnych finansowania działalności publicznej uczelni wyższej w ogólnym strumieniu finansowania jej działalności.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2020-12-14
Jak cytować
Pisarska, A. (2020). Źródła finansowania zadań publicznych szkół wyższych: ustalenia w świetle ich sprawozdawczości . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 155-176. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.35