Funkcjonowanie przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych województwa mazowieckiego

Słowa kluczowe: spółdzielnie socjalne, obszary wiejskie, woj. Mazowieckie

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych mających siedzibę w gminach wiejskich woj. mazowieckiego. Ustalono, że spośród 32 jednostek funkcjonujących co najmniej od 2014 roku, na rynku utrzymało się tylko 10. Na podstawie danych z KRS zbadano profil działalności, poziom zatrudnienia, okres prowadzenia działalności, podmioty założycielskie oraz sytuację finansową przy wykorzystaniu metody indeksów dynamiki oraz wskaźnika rentowności sprzedaży (ROS). Wyodrębniono spółdzielnie pod względem podmiotowości prawnej założycieli, celem wskazania różnic. Wśród podmiotów założonych przez osoby prawne występuje stabilna sytuacja finansowa dla 80% analizowanych jednostek. We wszystkich z nich nastąpił wzrost przychodów w porównaniu do roku ubiegłego a 80% z nich odnotowała zysk oraz dodatni ROS. Spośród spółdzielni założonych przez osoby fizyczne 80% wykazało stratę z prowadzonej działalności oraz ujemny ROS w trzech ostatnich latach prowadzonej działalności. Wyniki badań wykazały, że największe szanse na rozwój mają spółdzielnie socjalne założone przez osoby prawne i świadczące usługi użyteczności publicznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Act of 24 April 2003 on public benefit activity and volunteerism (Journal of Laws of 2003 No. 69, item 873, as amended).

Act of 27 April 2006 on social cooperatives (Journal of Laws of 2006 No. 94, item 651, as amended).

Batko R., Bogacz-Wojtanowska E.: 2015: Przedsiębiorstwa społeczne – poszukiwanie tożsamości pomiędzy celami ekonomicznymi a społecznymi, Problemy Zarządzania, vol. 13, issue 4, 2015 s. 195–206.

Borzaga C., Salvatori G., Bodini R..: Social and solidarity economy and the future of work, ed. International Labour Office, Geneva, 2017.

Czetwertyński S.: Znaczenie i kondycja ekonomiczna polskich spółdzielni socjalnych, Społeczeństwo i ekonomia, 1(7), Wrocław, 2017,s. 46-60.

Defourny, J., Hulgård, L. i Pestoff, V.: Social enterprise and the third sector. Changing Europe-an landscapes in a comparative perspective. New York: Routledge, 2014.

Determinanty przeżywalności spółdzielni socjalnych w woj. mazowieckim. Raport z badania 2018, wyd. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa-Cieszyn, 2018.

Górka K., Łuszczyk M., Thier A., 2019: Ekonomia społeczna jako wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorczość społeczna-innowacje-środowisko, red. Pach J., Śliwa R., Maciejewski W., wyd. CeDeWu, Warszawa, 2019.

Information on functioning of social cooperatives operating pursuant to the Act of 27 April 2006 on social cooperatives for 2016-2017: document of the Council of Ministers no. 24/158/18, Warsaw, 2018.

Kołomycew A., Pawłowska A.: Partnerstwa międzysektorowe w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Lokalnych Grup Działania w województwie podkarpackim, Studia Regionalne i Lokalne, 2(52), 2013.

Krzyminiewska G.: Promotion of human capital of the rural population in the development process of selected social economy operators, Journal of Agribusiness and Rural Development nr 2 (44), 2017, p. 377-382.

Parzonko A.: Ekonomia społeczna a obszary wiejskie – stan i przewidywane kierunki zmian [w:] Ekonomia społeczna między rynkiem, państwem a obywatelem, red. Murzyn D. i Pach J., wyd. Difin, Warszawa, 2018.

Polish Catalogue of Social Cooperatives (www.spoldzielniesocjalne.org).

Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju, red. Frączek P. i Wygnański J., wyd. Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, Warszawa, 2008.

Raport końcowy. System wsparcia finansowego dla ekonomii społecznej na Mazowszu, wyd. ASM- Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. Kutno, 2014.

Schimanek T.: Finansowanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce, Ekonomia Społeczna, 2, Kraków, 2015.

Social cooperatives in 2016. Advance information of the CSO as of 21 February 2018.

Yonous Jami M., Gokdeniz I.: Rural development through social entrepreneurship, Rocznik Administracji Publicznej issue 4, Kraków, 2018.

Zboroń H.: Social economics – from the profit oriented market to the social entrepreneurship, in: Rojek-Nowosielska M. (ed.), Social Responsibility of Organizations. Directions of Changes, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 387, Wrocław, 2015.

Opublikowane
2020-12-14
Jak cytować
Błażejowska, M. (2020). Funkcjonowanie przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych województwa mazowieckiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 20-30. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.24