Aktywność prosumpcyjna współczesnych nabywców finalnych a relacje łączące ich z oferentami

Słowa kluczowe: nabywca finalny, relacje, oferent, prosumpcja

Abstrakt

Artykuł ma character opracowania teoretyczno-empirycznego. Do przygotowania części teoretycznej wykorzystano metodę analizy poznawczo-krytycznej światowej literatury przedmiotu z zakresu marketingu i zachowań konsumenckich. Wyniki tej analizy pozwoliły na zidentyfikowanie luki wiedzy i luki badawczej. Dotychczas bowiem nie analizowano zakresu aktywności nabywców w kontekście relacyjno-wizerunkowym, zwłaszcza w odniesieniu do sposobu postrzegania oferentów jako inicjatorów komunikacyjnych i kreatywnych zachowań nabywców. Dlatego też, celem artykułu było określenie znaczenia, jakie mają wzajemne relacje między nabywcami, a oferentami w odniesieniu do zakresu aktywności nabywców finalnych. Weryfikacji poddano hipotezę badawczą mówiącą, iż sposób postrzegania oferentów jako inicjatorów aktywności nabywców finalnych różnicuje jej zakres. Dążąc do osiągnięcia wymienionego celu oraz sprawdzenia sformułowanej hipotezy przeprowadzono ogólnopolskie badania empiryczne, podczas których do zebrania danych pierwotnych wykorzystano metodę badania ankietowego. Zebrane dane pierwotne poddano analizie statystycznej, w trakcie której zastosowano metodę analizy skupień oraz test Kruskala-Wallisa. Okazało się, że dla większości ankietowanych dobre relacje z oferentami były ważne lub wręcz bardzo ważne. Sposób postrzegania oferentów miał znaczenie, jeśli chodzi o zakres form aktywności marketingowej nabywców. Jednak o zróżnicowaniu statystycznie istotnym można mówić w przypadku dwóch form aktywności. Tym samym więc stwierdzenie zawarte w hipotezie badawczej w przypadku respondentów okazało się prawdziwe tylko dla nich.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2020-12-14
Jak cytować
Baruk, A. (2020). Aktywność prosumpcyjna współczesnych nabywców finalnych a relacje łączące ich z oferentami. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 7-19. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.23