Podmioty wykonujące samorządowe zadania publiczne – specyfika działania i finansowania

Słowa kluczowe: samorząd, zadania publiczne, spółki komunalne, finanse.

Abstrakt

Celem artykułu było wskazanie i scharakteryzowanie podmiotów, które uczestniczą w procesie wykonywania zadań publicznych. Zamieszczono w nim ich typy i sposób finansowego lub/i organizacyjnego powiazania z budżetem samorządu gminnego. W artykule wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz wnioskowania indukcyjnego i dedukcyjnego. Do prowadzonych badań wykorzystano dokumenty instytucjonalne o charakterze normatywnym dotyczące zasad funkcjonowania samorządu oraz literaturę przedmiotu z zakresu finansów publicznych (lokalnych). Po dokonaniu badań dowiedziono, że funkcjonalnie spółek komunalnych i ich rozliczenia z budżetem gminy może prowadzić do zakłóceń w dokonaniu oceny stanu zadłużenia podmiotu samorządowego. Podążając za doświadczeniem Wielkiej Brytanii uznać można, że jedną z racjonalnych możliwości realizacji zadań jest zawieranie umów w ramach Parnterstwa Publiczno-Prywatnego. Jednakże i to rozwiązanie może nieść ze sobą niebezpieczeństwa finansowe. Nieprawidłowy podział ryzyk, może doprowadzić do przesunięcia wykonania zadania w czasie lub zbyt dużego obciążenia finansowego samorządu. Ponadto formuła angażowania kapitału prywatnego w ramach PPP może być zastosowana w sytuacji, gdy przy realizacji określonego zadania publicznego pojawiają się korzyści ekonomiczne, których skala może zainteresować właścicieli kapitału. Znaczna część zadań publicznych realizowana przez gminy, szczególnie w mniejszych ośrodkach (wiejskich) jest deficytowa i co do zasady, nie daje takiej szansy

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Babczuk A., Zadłużenie spółek komunalnych może mieć wpływ na sytuację finansową (Indebtedness of municipal companies may affect the financial situation) - https://www.prawo.pl/samorzad/zadluzenie-spolek-komunalnych-moze-miec-wplyw-na-sytuacje-finansowa-samorzadow,85629.html [10.11.2019]

Bugalski B., Zadłużenie samorządów. Konieczne dalsze wzmocnienie RIO, https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/zadluzenie-samorzadow-konieczne-dalsze-wzmocnienie-rio,128346.html [12.11.2019]

Dolewka Z.,, Funkcjonowanie spółek komunalnych w Polsce (Functioning of municipal companies in Poland) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 59-72, DOI: 10.15611/pn.2017.477.05, p. 60

Hall J., Private Opportunity, Public Benefit?, Fiscal Studies (1998) vol. 19, no. 2, p. 138 http://www.ifs.org.uk/fs/articles/hall_may98.pdf dostęp [12.07.2019]

Kaczmarek A., Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego dojrzewa. Liczba umów powinna wzrosnąć [RAPORT] https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/rynek-partnerstwa-publiczno-prywatnego-dojrzewa-liczba-umow-powinna-wzrosnac-raport,124885.html [14.03.20]

Korczyński T., Dobry czas na partnerstwo publiczno-prywatne w samorządach, https://www.rp.pl/Finanse/308139984-Dobry-czas-na-partnerstwo-publiczno-prywatne-w-samorzadach.html [16.03.20]

Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne (Administrative policy and public management), Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 103

Krzemiński J., Długi spółek miejskich nie były ucieczką samorządów, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/dlugi-spolek-miejskich-nie-byly-ucieczka-samorzadow/ [12.11.2019]

Poradnik, Wskazówki dla podmiotów publicznych zainteresowanych podejmowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego (A guidelines for public entities interested in undertaking public-private partnership, Departament Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2007

Public Private Partnerships, The Government’s Approach, London: The Stationery Office 2000, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130129110402/http://www.hm-treasury.gov.uk/mediastore/otherfiles/ppp2000.pdf dostęp [12.07.2019]

Private Finance Initiative Law, 1992 r. HC Deb. 12 November, vol. 213, col 998 https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1992/nov/12/autumn-statement#column_993 [14.03.20], https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmtreasy/1146/1146.pdf [16.03.20]

Raport rynku PPP 2009 – I kw. 2019 https://www.ppp.gov.pl/media/system/slowniki/Raport-z-rynku-PPP-III-kw-2019-final.pdf [14.03.20]

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Local Government Act) (tekst jednolity – Dz. U Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Act of public-private partnership), Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) (Act of 27 August 2009 on public finance, Journal of Laws 2009, No. 157, item 1240 as amended).

Ustawa z dnia 20 grudnia o gospodarce komunalnej (Municipal Services Management) (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/42/plik/plik046.pdf, dostęp z dnia 01.09.2019

https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/dlugi-spolek-miejskich-nie-byly-ucieczka-samorzadow/

http://aesco.com.pl/raport-finansowanie-inwestycji-w-spolkach-komunalnych-wspolnota-nr-4-z-2019-r/ [12.11.2019]

Opublikowane
2020-06-10
Jak cytować
Milewska, A. (2020). Podmioty wykonujące samorządowe zadania publiczne – specyfika działania i finansowania. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 146-155. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.12