Zadłużenie rolników w Polsce w aspekcie przemian strukturalnych i koniunktury w rolnictwie

Słowa kluczowe: gospodarstwa rolne, kredyt bankowy, koniunktura w rolnictwie, przemiany strukturalne.

Abstrakt

W artykule dokonano analizy dynamiki oraz struktury zobowiązań kredytowych rolników wobec banków w Polsce w latach 1996-2018. Zadłużenie kredytowe rolników przedstawiono na tle przemian strukturalnych i koniunktury w rolnictwie. Założono, że korzystna koniunktura w rolnictwie stymuluje wzrost zadłużenia rolników w bankach. Podobnie założono, że proces koncentracji struktury agrarnej oraz wzrost technicznego uzbrojenia pracy i technicznego uzbrojenia ziemi będą czynnikami sprzyjającymi wzrostowi zadłużenia kredytowego rolników. Badania nie dały jednoznacznej odpowiedzi na postawione tezy badawcze. Ujawniono dodatnią współzmienność pomiędzy zadłużeniem kredytowym rolników a koniunkturą w rolnictwie, a także procesem substytucji nakładów pracy i ziemi przez nakłady kapitału. Analiza regresji wykazała, że stymulantą zadłużenia kredytowego są nakłady inwestycyjne w rolnictwie, natomiast koncentracja struktury agrarnej oraz poprawa relacji ziemia/praca prowadzi do zmniejszenia przyrostów zadłużenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barry P.J., Robison L.J.: Agricultural Finance: Credit, Credit Constraints, and Consequences. Handbook of Agricultural Economics, 1(A)/2001.

Bierlen R., Barry P.J., Dixon B.L., Ahrendsen B.: Credit Constraints, Farm Characteristics and the Farm Economy. American Journal of Agricultural Economics, vol. 80, nr 4/1998.

Blancard S., Boussemart J.P., Briec W., Kerstens K.: Short- and Long-Run Credit Constraints in French Agriculture: A Directional Distance Function Framework Using Expenditure-Constrained Profit Functions. American Journal of Agricultural Economics, vol. 88, issue 2/2006.

Czyżewski A., Kata R., Matuszczak A.: Wpływ krajowych i unijnych wydatków budżetowych na alokację czynników produkcji w polskim rolnictwie, Ekonomista, nr 1/2019.

Eurostat: Agricultural labour input statistics: absolute figures (1 000 annual work units), euro-stat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do (dostęp: 12.07.2019).

FADN: Wyniki Standardowe 2017 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2018.

Grzelak A., 2014: Koniunktura w rolnictwie w Polsce w świetle wybranych metod. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVI, z. 2.

Kata R.: Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.

Kata R.: Dynamika i struktura zadłużenia kredytowego gospodarstw rolniczych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, t. XX, z. 5/2018.

IRG SGH: Koniunktura w rolnictwie IV kwartał 2018. SGH, Warszawa 2018.

Kulawik J., Wieliczko B.: Polityka pieniężna a kredytowanie rolnictwa. Zagadnienia Ekonomi-ki Rolnej, nr 337(4)/2013.

Kułyk P.: Uwarunkowania rynku kredytowego w rolnictwie. Ujęcie makroekonomiczne, Progress in Economic Sciences, nr 1/2014.

NBP: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa (dostęp: 12.07.2019).

Wasilewski M., Mądra M.: Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 64/2008.

Opublikowane
2020-06-10
Jak cytować
Kata, R. (2020). Zadłużenie rolników w Polsce w aspekcie przemian strukturalnych i koniunktury w rolnictwie . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 33-44. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.3