Porównanie wybranych aspektów działań promocyjnych prowadzonych przez gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie

  • Zdzisław Kochanowicz Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
  • Piotr Bórawski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie https://orcid.org/0000-0002-6616-7140
  • Justyna Czaplicka Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Słowa kluczowe: gmina, promocja, instrumenty promocyjne gminy

Abstrakt

Celem badań było porównanie wybranych aspektów działań promocyjnych prowadzonych przez gminy miejsko-wiejskie i miejskie oraz gminy wiejskie. W ramach celu głównego realizowano następujące cele szczegółowe: rozpoznanie działań promocyjnych stosowanych przez badane gminy, rozpoznanie form współpracy badanych z gminami partnerskimi, dokonanie oceny ważkości czynników decydujących o atrakcyjności turystycznej gminy w opinii badanych, dokonanie oceny ważkości barier w rozwoju turystyki w badanej gminie. Grupę badawczą stanowiło 81 gmin z siedmiu województw Polski. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety według standaryzowanego kwestionariusza. Kwestionariusz ankiety wypełniały osoby odpowiedzialne w gminie za podejmowanie działań promocyjnych. Stwierdzono, że między działaniami promocyjnym prowadzonymi przez gminy miejsko-wiejskie i miejskie oraz gminy wiejskie występują różnice w rodzaju stosowanych instrumentów oraz stopniu wykorzystywania poszczególnych działań. Ponadto badania wskazują, iż gminy wiejskie rzadziej niż gminy miejsko-wiejskie nawiązują współpracę z innymi podmiotami. Analiza odpowiedzi respondentów pokazała również ważność czynników świadczących o atrakcyjności turystycznej oraz bariery jakie mogą utrudniać rozwój turystyki w gminach. Interesującym obszarem do prowadzenia kolejnych badań jest poziom zidentyfikowania i promowania produktu turystycznego na poziomie lokalnym.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
Kochanowicz, Z., Bórawski, P., & Czaplicka, J. (2017). Porównanie wybranych aspektów działań promocyjnych prowadzonych przez gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 83-95. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.7

Inne teksty tego samego autora