Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszenie nie zostało wcześniej opublikowane ani nie jest rozpatrywane przed innym czasopismem (lub wyjaśnienie zostało podane w komentarzach do edytora).
 • Proszę przygotować i dołączyć Oświadczenie autora/autorów publikacji (plik do pobrania)
 • Tekst jest zgodny z wymogami edytorskimi i bibliograficznymi przedstawionymi w Wytycznych dla autorów.
 • Kompletność cytowanych pozycji
 • Podanie numeru ORCID autora/autorów

Wytyczne dla autorów

PRZYGOTOWANIE ARTYKUŁÓW DO PUBLIKACJI

Wymogi edytorskie i bibliograficzne:

 • Edytor – MS Word PL;
 • Układ marginesów: G-5, D-5,9, L-4,2, P-4,2 cm;
 • Interlinia – pojedyncza; wyrównanie – obustronne;
 • Czcionka podstawowa – Times New Roman CE 10p;
 • Streszczenia i literatura – 9p;
 • Tytuł referatu – pogrubiona 14p; tytuły rozdziałów– pogrubiona 12p; podtytuły – pogrubiona 10p;
 • Tytuły tabel, – u góry, do lewej 8p; tabele – czcionka 8p; bez wewnętrznych linii poziomych;
 • Podpisy rysunków i wykresów pod obiektem, centrowane, 8p;
 • Przypisy – 8p; Odwołania do literatury w przypisach wg wzoru: 1I. Nazwisko: Tytuł pracy. WYD, Miasto 1999, s. 110. (styl bibliograficzny Chicago);
 • Wykresy i rysunki (czarno-białe) w formacie akceptowanym przez edytor, umożliwiającym edycję rozmiaru i czcionki np. MS Excel, CorelDraw 8.0 lub wcześniejsze, formaty CPT, GIF, BMB, WMF dla map bitowych i megaplików;
 • Alfabetyczny wykaz literatury wg wzoru:
  1. Nazwisko I.: Tytuł pracy, Tytuł periodyku 10/2009
  2. Nazwisko I.: Tytuł pracy, WYD, Miasto 2009

Praca powinna zawierać:

 • na początku tytuł i stopień naukowy imię i nazwisko autora, nazwę instytucji;
 • pod tytułem w języku polskim tytuł w języku angielskim;
 • na oddzielnej stronie abstrakt (z celem opracowania, metodami i wynikami) w języku polskim oraz angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, JEL Code;
 • adres pocztowy i e-mailowy Autora, nr ORCID;

Objętość artykułu: 10-12 stron

Opłata za artykuł przyjęty do druku wynosi: 1000 zł + VAT (23%). 

W przypadku gdy artykułu przekracza wymaganą liczbę stron zostanie naliczona opłata w wysokości 60,00 zł + VAT (23%) za każdą dodatkową stronę.

Polityka prywatności

Dane osobowe, przesłane do czasopisma, zostaną wykorzystane tylko w celu publikacji artykułu i nie będą dostępne dla osób trzecich.